การศึกษารูปแบบการจัดวางตำเเหน่งพัดลมโคจรเพื่อลดการใฃ้พลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ จันทร์คง, ณฐวรรธ โพธิ์แก้ว, ปณิศรา นิลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร เฟื่องฟ้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนั้นต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานนั้น ได้มาจากแหล่งพลังงานที่มีอย่างจำกัด แต่ความต้องการในการใช้งานมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความจำเป็นต้องมี

การจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธี เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

คณะผู้จัดทำโครงงานเห็นว่าการติดตั้งพัดลมโคจรในห้องเรียนในปัจจุบันยังไม่ได้มีการศึกษาถึงรูปแบบการติดตั้งพัดลมที่เหมาะสม เพื่อทำให้ใช้อุปกรณ์น้อยที่สุด ได้ประโยชน์สูงสุด และใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดที่สุด

จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการศึกษาแรงลมของพัดลมโคจร การหารูปแบบการติดตั้งพัดลม

ที่เหมาะสมในห้องเรียน เพื่อให้มีแรงลมที่เหมาะสม สม่ำเสมอกันทั่วห้องเรียน และการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไฟอย่างประหยัดที่สุด โดยนำเอาความรู้เรื่องลม การวัดแรงลม และความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิต เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ตรีโกณมิติ มาใช้ในการศึกษา ขยายแนวคิด และพัฒนาความรู้

โดยคณะผู้จัดทำโครงงานคาดหวังว่า จะได้รูปแบบการติดตั้งพัดลมที่เหมาะสม ประหยัดอุปกรณ์ และพลังงานไฟฟ้า โดยได้แรงลมที่เหมาะสมและสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ที่ต้องการมากที่สุด