เครื่องตรวจจับเสียงภายในห้องสมุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวิชญ์ วจีวรสิทธ์ิ, รุสดี หมาดสกุล, วุฒิภูมิ แก้วใจจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องตรวจจับเสียงภายในห้องสมุด การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อใชใ้นพ้ืนที่

บริเวณที่เสียงส่งไม่ถึงที่ที่บรรณารักษ์ประจ าการอยู่ สามารถใช้งานได้จริง ช่วยทุ่นแรงของบรรณารักษ์ได้

จริง ประหยัดเวลาและลดผ่อนการท างานของบรรณารักษ์โดยอาศัยเทคโนโลยีน ามาช่วยในการท างาน

อาศยัการเขียนโคด้ มาชว่ ยในการทา สิ่งดงักล่าวให้เกิดข้นึ มาไดจ้ริง และการต่อวงจรในการล าเลียง

กระแสไฟฟ้าท าให้หลอดไฟฟ้าติด ซึ่งทดสอบประสิทธิภาพของ เครื่องตรวจจับเสียงภายในห้องสมุด โดย

ทดสอบ ระยะทางการใช้งานโดยหาระยะเฉลี่ยในการใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการวัดสียงเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า เครื่องตรวจจับเสียงภายในห้องสมุด มีประสิทธิภาพท าให้มีความสะดวกสบายและ

สามารถลดการใชเ้สียงของผูค้นไดโ้ดยการแจง้เตือนให้รู้วา่ ในบริเวณน้ีมีเสียงที่ดงัเกิดข้นึ เมื่อไดร้ับรู้ถึงการ

แจง้เตือนเกิดข้ึน และจะได้ลดเสียงที่ใช้ภายในห้องสมุด เพื่อความสงบภายในห้องสมุด น้นัแสดงว่าเครื่อง

ตรวจจับเสียงภายในห้องสมุด สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่คณะผู้จัดท าได้วางไว้