เครื่องอบเเห้งอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สหทัศ ธรรมมนตรี, นราวิชญ์ วิวัฒน์ศิริพงศ์, ถิรวัฒน์ ช่างเหล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสพัฒน์ ขุนหมุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องอบแห้งอัจฉริยะนี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อสร้างและออกแบบเครื่องอบแห้งอัจฉริยะและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งอัจฉริยะ