เครื่องให้น้ำเกลือกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร จุลเสนีย์ชร, สงกราน คงกะเเดะ, ภูริณัฐ จำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพงษ์ ไกรลาศ, ศศิรินทร์ หมื่นราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่จะทำงานแทนมนุษย์และประยุกต์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ประกอบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้บุคลากรทางการเเพทย์ต้องทำงานหนักโดยในโรงพยาบาลผู้ป่วยอาการหนักที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีความจำเป็นที่ต้องได้รับน้ำเกลือเพื่อเป็นการรักษาการให้น้ำเกลือจะมีการเปลี่ยนและปรับการไหลของน้ำเกลือโดยใช้มือในการปรับทำให้ไม่เกิดความเสถียรและแม่นยำ และมีผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นจะต้องได้รับยาในปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วหากให้พยาบาลทำหน้าที่ดังกล่าวไม่สามารถทำได้เพราะมีผู้ป่วยที่ต้องการที่จะได้รับน้ำเกลือจำนวนมาก รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความเสี่ยงสูง จะสามารถลดเวลาในการพบผู้ป่วยติดเชื้อได้ โครงงานเครื่องให้น้ำเกลือกึ่งอัตโนมัติจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำเกลือโดยใช้บอร์ดควบคุม IPST-wifi เพื่อลดภาระการดูแล