การพัฒนาสมบัติของเส้นกกในการผลิตเสื่อกกด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ย้อมด้วยสีธรรมชาติแบบผงจากครั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุ้มศิริ ศรีมาชัย, ศตพร เหมะธุลิน, อภิสรา ศรีพรหมษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนาสมบัติของเส้นกกในการผลิตเสื่อกกด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ย้อมด้วยสีธรรมชาติแบบผงจากครั่ง

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสีธรรมชาติแบบผงจากครั่ง

1.2.2 เพื่อพัฒนาสูตรพื้นฐานในการย้อมเส้นกกด้วยสีธรรมชาติแบบผงจากครั่งที่ให้คุณภาพของเส้นกก ดีที่สุด

1.2.3 เพื่อพัฒนาสูตรในการย้อมเส้นกกด้วยสีธรรมชาติแบบผงจากครั่งผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ให้คุณภาพของเส้นกก ดีที่สุด โดยวัดจากความสดใส สวยงามของเส้นกก , ความคงทนต่อการหลุดร่อน สีไม่ตก ด้วยน้ำผงซักฟอก และ การทนต่อการขึ้นรา

1.2.4 เพื่อเปรียบเทียบความสดใส สวยงามของเส้นกก ความคงทนต่อการหลุดร่อน สีไม่ตก ด้วยน้ำผงซักฟอก และ การทนต่อการขึ้นราของเสื่อที่ทอโดยใช้เส้นกกที่ย้อมสีธรรมชาติแบบผงจากครั่งผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ และย้อมสีธรรมชาติแบบผงจากครั่งไม่ผสมนาโนซิงค์ออกไซด์

1.2.5 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นกกที่เคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยสีธรรมชาติจากครั่งให้กับผู้ประกอบการ