การพัฒนาสมบัติของแกลบกาบตาลเหลือใช่ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เก็บรักษาพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญจิรา ศรีมหา, ธารน้ำ พูลเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, ชลฤชา คะสาราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์