การพัฒนาสมบัติของกาบตาลในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เก็บรักษาพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราภัทร ชมชายผล, ศตกมล บุญชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนชื้น จึงมีสภาพอากาศร้อนเกือบทั้งปี ปัจจุบันการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นประเทศไทยต้องสูญเสียพลังงานกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ทั้งพัดลม เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 27,346 เมกะวัตต์