เครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติสำหรับห้องเก็บของ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานิชา ตรีวิภานนท์, ชาริณี เครือวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาทดลองเรื่อง เครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติสำหรับห้องเก็บของ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ 2)เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดปิดไฟ 3)เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากห้องเก็บของ 4)เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ดำเนินการทดลองโดย ขั้นตอนที่1 ศึกษาการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจดูว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ในระยะ 1 เมตร และหาห้องเก็บของที่มีขนาดประมาณ 1 เมตร เพื่อใช้ในการทดลอง ขั้นตอนที่2 นำอุปกรณ์ไปติดตั้งและทำการจำลองเดินเข้าไปในห้องเก็บของและทดสอบว่าไฟติดไหม และทำการเดินออกจากห้องเก็บของและจับเวลาทอสอบว่าเมื่อถึงเวลาที่หน่วงไว้แล้วไฟจะดับไหม ผลการศึกษาทอลองสรุปได้ดังนี้

เมื่อเดินเข้าไปในห้องเก็บของไฟติด

เมื่อเดินออกจากห้องเก็บของ และเมื่อห่วงเวลาแล้วไฟดับ