เครื่องเสียบหมูปิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรวรรณ จิตรธรรม, จิรัชญา ถนอมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัตรา ยี่สุ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง เครื่องเสียบหมูปิ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเสียบหมูปิ้งด้วยเครื่องเสียบหมูปิ้งกับระยะเวลาการเสียบหมูปิ้งด้วยมือคนและเพิ่มความสะดวกสบายในการเสียบหมูปิ้งมากยิ่งขึ้น เครื่องเสียบหมูปิ้งใช้หลักการของลิ้นชักมาช่วยในการทุ่นแรงของคนเครื่องเสียบหมูปิ้งใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คือ แรงกิริยาและแรงปฎิกิริยา โดยมีการกดทับของตัวเครื่องกับชิ้นหมู และแรงดันที่ใช้เสียบไม้เสียบหมูเข้ากับชิ้นหมูโดยตัวเครื่องจะทำจากไม้มะขามและสแตนเลส มีช่องจำนวน 10 ช่อง ทำให้การเสียบหมู 1 ครั้ง สามารถเสียบหมูได้ถึง 10 ไม้มีวิธีดําเนินการคือ ยกฝา ด้านบนเปิดออกแล้ววางหมูที่หั่นไว้บนตัวฐานที่เป็นแนวซิกแซก จากนั้นปิดฝาด้านบนเครื่องเสียบหมู ใช้ไม้เสียบตามรูช่องเสียบทะลุเข้าไปผ่านเนื้อหมูที่ถูกทับอยู่ในเครื่องเสียบหมูปิ้ง