เครื่องเก็บขยะในน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, สุรเสฏฐ์ ชวนเจริญ, ชีวิต ศรีรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้คนอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำจำนวนมาก เพราะอย่างนั้นจึงได้เกิดมลภาวะทางแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น ขยะในแหล่งน้ำทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเน่าเหม็น และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะในแหล่งน้ำว่าควรถูกนำขึ้นมาบริหารจัดการโดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่พบจึงจะพัฒนาโครงงานที่จะจัดเก็บขยะในน้ำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการที่ทำให้น้ำไหลเข้าไปในถังพร้อมขยะ ซึ่งขยะที่ลอยเข้ามาจะถูกคัดกรองเข้ามาเก็บไว้ในถัง ส่วนน้ำที่ไหลเข้ามานั้นจะถูกระบายออกด้วยปั้มน้ำโดยอัตโนมัติ