ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิในการอบแห้งด้วยลมร้อนที่มีผลต่อการคงสภาพสีของดอกกุหลาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาพร อินพรมมา, ชลลดา แก้วบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้ากันแพร่หลายทั่วโลก และกุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการซื้อขาย เป็นอันดับหนึ่งในตลาดประมูลอัลสเมีย ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นตลาดประมูลไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดของโลกและในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกุหลาบตัดดอกประมาณ 5,500 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แสดงให้เห็นว่าดอกกุหลาบเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากดอกกุหลาบนั้นไม่สามารถอยู่นานได้เพราะเวลาผ่านไปจะเกิดการเหี่ยวเฉาหรือช้ำได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดและทำงานโครงงานเกี่ยวกับการรักษาดอกกุหลาบให้คงสภาพหลังจากการอบแห้งที่อุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของดอกกุหลาบและดอกกุหลาบที่ผ่านการอบแห้งนั้นจะยังคงมีสีและ สภาพคงที่มากที่สุด