ศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพลวงเพื่อนำไปสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นุจรี แซ่ทาม, ปาจริยา เครือวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสีคืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก ๆย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกทำลายจะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ำด้วยเพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว พื้นดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ำไว้น้ำก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน้ำหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ำลำธารทำให้แม่น้ำมีน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาดแคลนน้ำในการการชลประทานทำให้ทำนาไม่ได้ผลขาดน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

ซึ่งในปัจจุบันนี้ทรัพยากรป่าไม้ของเราได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะนำไปเป็นวัสดุในการสร้างอาคารบ้านเรือน การตัดต้นไม้เพื่อใช้พื้นที่ป่าไม้ในการสร้างอุตสาหกรรม การทำเหมืองแร่ การลักลอบตัดไม้โดยนายทุนพ่อค้าไม้ เจ้าของโรงเลื่อย เจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ ปริมาณป่าไม้ที่ถูกทำลายนี้นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราเพิ่มของจำนวนประชากร ยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นเท่าใด ความต้องการในการใช้ไม้ก็เพิ่มมากขึ้น เช่น ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรมเครื่องเรือนและถ่านในการหุงต้ม

ในปัจจุบันนี้ผู้คนมีความนิยมในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวในธรรมชาติมากเช่นยกตัวอย่างการเดินป่า ซึ่งทางกลุ่มของเราจึงเล็งเห็นถึงปัญหาการที่ต้นไม้เริ่มลดลงและผู้คนชอบในการท่องเที่ยวธรรมชาตากขึ้นทำให้ทางกลุ่มของเราอยากที่จะสร้างแคปซูลอาหารเลี้ยงที่ข้างในนั้นมีเมล็ดเมื่อผู้คนไปท่องเทียวธรรมชาติก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นและสามารถปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วเกิดขึ้นเองเพื่อให้มีโอกาสในการเกิดที่มากขึ้น