การศึกษาสารสกัดใบชะพลูรูปแบบไขมันนาโนร่วมกับBacillus spp. ในรูปแบบไบโอเจลต่อคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงและการเจริญเติบโตเชิงกายภาพของปลานิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนันต์กร สาแก้ว, ภัทร​ธิดา​ ปวนคำ, บุณยานุช ยาวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณาภา ยาวิชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพานพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายของเรานั้น เป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อเรื่องปลานิล และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลานิลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ แต่เนื่องในปัจจุบันนี้ มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในการเลี้ยงปลานิล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำ สภาพอากาศ อาหารแพง อัตราการตายของปลาเพิ่มขึ้น และในเรื่องการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง ทำให้ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมเลี้ยงปลานิลแล้ว เนื่องจากราคาขายปลานิลต่ำลง และการรับประทานปลานิล นิยมทานน้อยลง ทำให้ผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิลนั้นลดลง พวกเราจึงได้หยิบยกปัญหาพวกนี้มาทำเป็นโครงงาน โดยได้นำปัญหาเรื่องน้ำมาแก้ไขปัญหา โดยพวกเรานั้นได้ลงสำรวจลงพื้นที่ เก็บตัวอย่างน้ำ วัดอุณหภูมิ และวัดค่าต่างๆในน้ำ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา โดยพบว่า น้ำเน่าเสีย เป็นสาเหตุที่ส่งผลการเจริญเติบโตของปลา และเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาตาย พวกเราจึงได้ทำการทดลอง โดยการนำ Bacillus spp. เนื่องจากทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ได้ดี มีความปลอดภัยเมื่อนำมาใช้เสริมในสัตว์ ซึ่งสามารถคัดแยกได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม เช่น ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของ แบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำได้หลากหลาย แล้วนำมาผสมกับสารสะกัดใบชะพลู เพื่อปรับสภาพน้ำ ให้มีค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิล เพื่อทำให้คนหันมานิยมเลี้ยงและทานมากขึ้น โดยการแก้ปัญหาง่ายๆ โดยอนาคตพวกเราจะนำไปพัฒนาต่อยอด ให้สามารถใช้กับปลาหลากหลายชนิด