การศึกษาสูตรอาหารที่ช่วยดึงดูดแมลงวันลายมาวางไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลพร บุญแช่มชู, โฆษิต บุญสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกานต์ ชูคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาสูตรอาหารที่ช่วยดึงดูดแมลงวันลายมาวางไข่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่สามารถล่อแมลงวันลายมาวางไข่ได้ดีที่สุด เพื่อศึกษากลิ่นของสูตรอาหารที่แมลงวันลายชอบมากที่สุด เพื่อศึกษาสถานที่ที่เหมาะสมที่สามารถล่อแมลงวันลายมาวางไข่ได้ดีที่สุด โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาสูตรอาหารที่สามารถล่อแมลงวันลายมาวางไข่ได้ดีที่สุด โดยแบ่งสูตรอาหารออกเป็น 5 สูตร ได้แก่ สูตรอาหารที่ 1 รำข้าว+EM+กากน้ำตาล+น้ำเปล่า สูตรอาหารที่ 2 รำข้าว+EM+กากน้ำตาล+น้ำเปล่า+ข้าวสารเหนียว สูตรอาหารที่ 3 รำข้าว+EM+กากน้ำตาล+น้ำเปล่า+ข้าวเหนียวสุก สูตรอาหารที่ 4 รำข้าว+ EM+กากน้ำตาล+น้ำเปล่า+ข้าวสารดิบ และสูตรอาหารที่ 5 รำข้าว+EM+กากน้ำตาล+น้ำเปล่า+ข้าวสุก จากการศึกษาพบว่าสูตรอาหารที่ 3สามารถล่อแมลงวันลายให้มาวางไข่ได้ดีที่สุด และนำมาทำการทดลองที่ 2 ศึกษากลิ่นของสูตรอาหารที่แมลงวันลายชอบมากที่สุดโดยแบ่งออกเป็น 4 กลิ่น ได้แก่ สูตรอาหารที่ 1 ไม่เพิ่มกลิ่น สูตรอาหารที่ 2 เพิ่มกลิ่นปลาร้า สูตรอาหารที่ 3 เพิ่มกลิ่นบูดู และสูตรอาหารที่ 4 เพิ่มกลิ่นน้ำต้มกุ้ง จากการศึกษาพบว่ากลิ่นปลาร้าสามารถล่อแมลงวันลายให้มาวางไข่ได้ดีที่สุด และนำมาทำการทดลองที่ 3 ศึกษาสถานที่ที่เหมาะสมที่สามารถล่อแมลงวันลายมาวางไข่ได้ดีที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 2 สถานที่ ได้แก่ ที่ร่มและที่แจ้ง จากการทดลองพบว่าที่ร่มสามารถล่อแมลงวันลายให้มาวางไข่ได้ดีที่สุด