การศึกษาความคุ้มค่าในการเลือกซื้อไข่ไก่ โดยใช้สูตรการหาปริมาตรจากครึ่งทรงกลมบวกครึ่งทรงรีจากรูปร่างของไข่เทียบกับราคาของไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวิมล แดงเต็ม, ชญาภา จันทร์เอิบ, ชิษณุพงศ์ วิโรจน์พันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รอมือละ หะยีตาเละ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการศึกษาความคุ้มค่าในการเลือกซื้อไข่ไก่โดยใช้สูตรการหาปริมาตรจากครึ่งทรงกลมบวกครึ่งทรงรีจากรูปร่างของไข่เทียบกับราคาของไข่ ได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหาสูตรการหาปริมาตรทั่วไปอย่างง่ายของไข่ เพื่อนำมาใช้ในการเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการซื้อ โดยใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของครึ่งทรงกลม ปริมาตรของครึ่งทรงรี และค่าเฉลี่ยแล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการหาความคุ้มค่าในการซื้อไข่ไก่ โดยได้สูตรดังนี้

​จากการทดลองวัดขนาดของไข่ไก่เบอร์ 0 – 5 เบอร์ละ 8 ฟอง แล้วมาคำนวณตามสูตรได้ปริมาตรเฉลี่ยของไข่ไก่เบอร์ 0 – 5 ตามลำดับ ดังนี้ 57.14 cm3, 53.21 cm3, 50.08 cm3, 45.49 cm3, 42.20 cm3และ 39.37 cm3 และการทดลองหาปริมาตรโดยใช้ถ้วยยูเรก้าได้ปริมาตรเฉลี่ยของไข่ไก่เบอร์ 0 – 5 ตามลำดับ ดังนี้ 57.63 cm3, 54.13 cm3, 50.75 cm3, 45.63 cm3, 42.63 cm3และ 39.75 cm3 เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรผลปรากฎว่าปริมาตรของไข่ไก่ เบอร์ 0-5 มีผลต่างของเบอร์ 0 – 5 ตามลำดับ ดังนี้ 0.49, 0.92, 0.67, 0.14, 0.43 และ 0.38 หลังจากนั้นนำปริมาตรของไข่ไก่ที่หาจากการใช้สูตรไปเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของไข่ไก่ในตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2566 ได้ค่าเฉลี่ยของปริมาตรต่อราคาไข่ไก่โดยเรียงตามลำดับความคุ้มค่าในการซื้อ ดังนี้ ไข่ไก่เบอร์ 0 มีค่าเฉลี่ย 14.21 cm3/บาท, ไข่ไก่เบอร์ 2 มีค่าเฉลี่ย 13.91 cm3/บาท, ไข่ไก่เบอร์ 1 มีค่าเฉลี่ย 13.89 cm3/บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 มีค่าเฉลี่ย 13.00 cm3/บาท ไข่ไก่เบอร์ 4 มีค่าเฉลี่ย 12.38 cm3/บาท และไข่ไก่เบอร์ 5 มีค่าเฉลี่ย 11.89 cm3/บาท