ครึ่งทรงกลมบวกครึ่งทรงรีเท่ากับปริมาตรของไข่หนึ่งฟอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวิศา บุญทวี, ธัญญ์วริดา สิริพงศ์นรากุล, ทักษพร ทองจัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รอมือละ หะยีตาเละ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารพื้นฐานที่จะมีทุกบ้าน เราจำแนกขนาดของไข่ตามเบอร์ ที่พบได้บ่อยคือไข่เบอร์ 0 จนถึง 3 โดยที่ไข่เบอร์ 0 คือขนาดที่ใหญ่ที่สุด และเบอร์ 3 มีขนาดเล็กที่สุด บางครั้งผู้บริโภคอาจจะเลือกซื้อไข่เบอร์ 3 ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด แต่ราคาถูก ซึ่งอาจจะคิดว่า น่าจะคุ้มค่ากับราคา แต่ถือว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้บริโภคยังไม่สามารถทราบปริมาตรที่แน่นอนของไข่ได้ เป็นเพียงการวัดจากขนาดของไข่เท่านั้น ทางผู้จัดทำมีความสนใจที่จะเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับการหาปริมาตรของไข่ โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ใช้ในการวัดขนาดของไข่และนำผลที่ได้มาหาปริมาตรของไข่เพื่อใช้ในการหาความคุ้มค่าในการเลือกซื้อไข่ จึงคิดโครงงานเรื่อง “ครึ่งทรงกลมบวกครึ่งทรงรี เท่ากับปริมาตรของไข่หนึ่งฟอง” เพื่อให้ได้สูตรทั่วไปในการหาปริมาตรของไข่และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจว่าไข่ไก่เบอร์ไหนมีปริมาตรที่คุ้มค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับราคา