ราวตากผ้าเคลื่อนที่ตามแสงอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศินา ชำนิธุระการ, อรทัย วุ่นดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลินจิต กิตติยงวิวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานราวตากผ้าเคลื่อนที่ตามเเสงอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อสร้างราวตากผ้าเคลื่อนที่ตามเเสงอัตโนมัติ

2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของราวตากผ้าเคลื่อนตามเเสงอัตโนมัติ เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่มักออกไปทำงานนอกบ้าน ระยะเวลาตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนเย็น จึงไม่มีเวลาในการเก็บผ้าหรือตากผ้าด้วยตนเอง ดังนั้นผู้จัดทำจึงสร้างราวตากผ้าเคลื่อนที่ตามเเสงอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน โดยราวตากผ้าเคลื่อนที่ตามเเสงอัตโนมัติจะประกอบด้วยเซนเซอร์วัดความเข้มเเสง เพื่อวัดปริมาณเเสง หากมีค่ามากพอ ราวตากผ้าก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าตามเเนวรางที่ได้ตั้งไว้ เพื่อให้ผ้าโดนแสงแดด หากปริมาณเเสงมีค่าน้อย ราวตากผ้าก็เคลื่อนที่กลับเข้ามาที่เดิม โดยราวตากผ้าสามารถเคลื่อนที่เข้าออกได้โดยอัตโนมัติตามปริมาณของแสง และรางสามารถดึงออกมา เเละเก็บเข้าไปได้ เพราะสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย