ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมลดอุณหภูมิเครื่องดื่มด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิ กาญจนาธนสกล, คณัสนันท์ บุปผามาลัย, จตุรวิทย์ แก่นนาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายศรสนั่น นนที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีพลังงานหลายอย่างบนโลกที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือพลังงาน ความร้อนจากแก้วน้ําร้อนที่ถูกวางพักไว้เพราะมีอุณหภูมิสูงเกินไปทําให้ไม่สามารถดื่มได้ทันที จึงต้องรอให้น้ํามี อุณหภูมิที่ลดลงจนอุ่นหรือเย็นตัวลงซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ทางคณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของเวลาใน ส่วนนี้และประโยชน์ของพลังงานความร้อนจากแก้วน้ําร้อนที่สูญเสียไป จึงคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถ ลดระยะเวลาในการรอให้น้ําร้อนมีอุณหภูมิลดลงให้เหมาะสมได้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบ ของพลังงานจากรูปแบบพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานทดแทนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก แล้วใช้ พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนมอเตอร์ใบพัดเพื่อช่วยระบายความร้อนของน้ํา ให้มีอุณหภูมิลดลงจนมีอุณหภูมิที่ เหมาะสมสามารถดื่มได้ นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้นวัตกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะผู้จัดทําจึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยทําการทดลองเปรียบเทียบหาความต่างของอุณหภูมิของน้ําเย็นและน้ําร้อนที่ทําให้เทอร์โมอิเล็กทริกสามารถ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด โดยวัดหาความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการถ่ายโอนความร้อนจากนวัตกรรม