การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนไซม์ปาเปนและเอนไซม์โบรมีเลนในการกำจัดหนอนแมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณิชญา พึ่งพราย, ลักษิกา เผือกสามัญ, พิริยาภรณ์ ชูดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนไซม์ปาเปน (Papain) เป็นเอนไซม์ที่พบมากในยางมะละกอ (Carica papaya) ปาเปนเป็นเอนไซม์ในกลุ่ม โปรตีเอส (protease) เป็น proteolytic enzyme คือ เอนไซม์สามารถย่อยโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลงได้ โดยคณะผู้จัดทำจะใช้ปาเปนบริสุทธิ์ในการทำการวิจัย เพื่อให้คุณภาพของปาเปนดีมากขึ้น เอนไซม์โบรมีเลน (Bromelain) เป็นเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วย proteolytic enzymes ที่พบได้ในสับปะรดและเอนไซม์โบรมีเลนยังเป็นเอนไซม์ในกลุ่มเดียวกับ เอนไซม์ปาเปน (Papain) ในมะละกอ ที่มีสรรพคุณสามารถย่อยโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลงได้

เนื่องจากเอนไซม์ปาเปนและเอนไซม์โบรมีเลนที่ได้กล่าวไปข้างต้นมีคุณสมบัติที่คล้ายกัน คือ สามารถย่อยโมเลกุลโปรตีนขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ในการทดลองครั้งนี้คณะผู้จัดทำจึงได้เลือกใช้เอนไซม์ปาเปนและเอนไซม์โบรมีเลนในการทดลองและศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงวันในระยะไข่ ระยะตัวอ่อน และระยะดักแด้ โดยสกัดเอนไซม์ปาเปนจากวิธีการกรีดยางออกจากมะละกอ แล้วนำไปทำให้แห้งและบดให้ละเอียดและตกตะกอนปาเปนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต และสกัดเอนไซม์โบรมีเลนจากการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค