การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารลิโมนีนที่ได้จากยางมะม่วงในการย่อยสลาย PS,PEและPU

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิษตยา ห้วยหงษ์ทอง, ปาลิตา มีเเก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ, ฉัตรนรินทร์ วงษ์ไล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่เหมาะสมสำหรับการย่อยสลายโฟมประเภทพอลิยูรีเทน (Polyurethane; PU) พอลีสไตรีน (Polystyrene;PS) และโพลีเอทิลีน (Polyethylene ;PE)

จาการศึกษาข้อมูลทางวิจัยพบว่า บริเวณขั้วมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มียาง ที่มีสารลีโมนีน (d-limonene)

ซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายโฟมชนิดพอลิสไตรีนได้ เช่นเดียวกับโทลูอีน โดยใช้ร่วมกับตัวทำละลายเฮกเซน เราจึงต้องการศึกษาเพิ่มเติมว่านอกจาก PS foam นั้นสารลีโมนีนยังสามารถละลาย PE และ PU ได้เหมือนกัน

และคณะนักเรียนได้เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าจึงเกิดข้อสังเกตว่าในยางมะม่วงผลสุกและผลดิบมีปริมาณยางและสารลีโมนีนมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร เพื่อจะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษาครั้งนี้