การออกแบบและการใช้โมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง การสังเคราะห์อนุพันธ์ของกรดแกลลิกและบราซิลีน เพื่อต้านอนุมูลอิสระและการทำงานของแอลฟากลูโคซิเดส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวรรณ เลาหวิจิตรจันทร์, ภาสินี เตชตติจินดา, พิชญาภา คุณประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮำหมัด นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการสังเคราะห์อนุพันธ์ของกรดแกลลิกและบราซิลีน และนำอนุพันธ์ของกรดแกลลิกมาทำปฏิกิริยากับอนุพันธ์ของบราซิลีนให้ได้ไอโซเมอร์ที่แตกต่างกัน รวมถึงการทำ molecular docking และนำอนุพันธ์ที่ได้ทั้งหมดมาทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส เพื่อเปรียบเทียบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ที่ได้กับกรดแกลลิกและบราซิลีนในตอนแรก