การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ ภู่พันสาย, พิทยาภรณ์ เดชวิวัฒน์ธนกุล, ศุภาพิชญ์ ยาทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรุณยุภา ขยันกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อม

วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบบอร๋ดเกมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาความรู้ของผู้เล่น โดยแบ่งการทดลองเป็น

ตอนที่ 1 ออกแบบและจัดทำบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อม

ตอนที่ 2 ทดสอบผลสัมฤทธิ์จากการเล่นบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม