สูตรการหาปริมาตรของไห

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตติยา ใจซื่อ, ชาลิสา ประสาทพิธพรชัย, จิรเมธ คชวรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง สูตรการหาปริมาตรของไห(The Jar Volumetric Formula) จัดทำขึ้นเพื่อหาปริมาตรของไหที่เป็นรูปทรงที่มีภาพสองมิติด้านข้างเป็นรูปครึ่งวงรีต่อกับไฮเพอร์โบลา และภาพสองมิติด้านบนเป็นรูปวงกลมขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับภาพด้านข้างซึ่งมีความยาวรัศมีปากไหเท่ากับ R หน่วย ความยาวรัศมีส่วนที่แคบที่สุดของไฮเพอร์โบลาเป็น r หน่วย ความยาวรัศมีของส่วนที่กว้างที่สุดของครึ่งวงรีเท่ากับ R หน่วย ความสูงจากก้นไหถึงส่วนที่กว้างที่สุดของครึ่งวงรีเท่ากับ n หน่วยและความสูงจากส่วนที่กว้างที่สุดของครึ่งวงรีถึงปากไหเท่ากับ 2h หน่วย ปากไหถึงส่วนที่แคบที่สุดเท่ากับ h หน่วย ซึ่งก่อนที่จะสร้างและพิสูจน์ปริมาตรของไหนั้น จะต้องสร้างสมการบรรยายรูปไห และสร้างสูตรหาปริมาตร โดยใช้วิธีการปริมาตรที่เกิดจากการหมุนแบบจานจนได้สูตรการหาปริมาตรของไห คือ2/3 π[h(2r^2+R^2)+R^2 n ]