พื้นที่รูปร่างไม่แน่นอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ โพธิโต, ณัฐภัทร เรืองพุทธ, ศิรวัฒน์ กุลนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การหาพื้นที่ใต้กราฟไม่แน่นอน(Areas below the graph unstable) จัดทำขึ้นเพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟของกราฟที่มีรูปร่างไม่แน่นอน โดยนำรูปมาแบ่งส่วนแล้วสร้างสมการทำนายจากส่วนที่สนใจ โดยใช้ความรู้เรื่องการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล จากนั้นนำสมการที่ได้มาหาพื้นที่ใต้กราฟของกราฟจากเรื่องปริพันธ์จำกัดเขต จนได้พื้นที่ใต้กราฟจากรูปที่เราสนใจ