การพัฒนาเครื่องลายครามเพื่อเพิ่มมูลค่าการย้อมผ้าครามของชุมชนคนสกลนคร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนท์ปวิธ อำพล, นนทพัทธ์ สาตราคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, ศุภากร พวงยอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การโจกครามหรือการลายครามคือ การที่ให้ออกซิเจนเข้าไปในสีย้อม โดยการตักสีย้อมในภาชนะที่บรรจุสีย้อมครามแล้วเทลงที่เดิมเพื่อให้สีครามในภาชนะได้สัมผัสกับออกซิเจน การโจกครามถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆ เนื่องจากถ้าหากทำขั้นตอนในการโจกครามไม่ดีก็จะทำให้ผ้าที่ย้อมสีครามนั้นไม่ติดสี แต่ปัญหาการในโจกครามนั้นคือการที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และต้องใช้คนๆเดิมในการโจกครามเพื่อที่จะให้สีครามที่ได้นั้นได้มาตรฐานเหมือนเดิม และการโจกครามนั้นยังสิ้นเปลื้องเวลาเนื่องจากการเตรียมสีย้อมครามต้องโจกคราม