การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมสีผมด้วยสารสกัดจากต้นกระเม็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก ไวกล้า, พิมลรัตน์ แก้วสีนวน, ระพีพรรณ โสมิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร สงวนกลิ่น, ดวงกมล เนาวะเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมสีผมด้วยสารสกัดจากต้นกระเม็ง