การผลิตกระถางปลูกต้นไม้จากใยหญ้าคาโดยประยุกต์ใช้เแบคทีเรียไรโซเบียมและการควบคุมศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกมล สมอออน, กาญจนา อินทร์ฉ่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ถุงพลาสติกในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากและส่วนมาจะไม่ใช้ซ้ำจึงต้องมีการคิดค้นสิ่งที่สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกโดยในการทำกระถางปลูกต้นไม้จากใยหญ้าคาโดยมีการประยุกต์ใช้แบคทีเรียไรโซเบียมมาช่วยเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระถางต้นไม้จากใยหญ้าคาและมีการใช้ส่วนผสมจากข่าเพื่อไล่ศัตรูพืชที่มารบกวน