การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นโฟมปิดแผลโพลิไวนิลแอลกอฮอล์และโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่งโดยใช้สารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่และโปรตีนเซอริซินจากไหมเพื่อช่วยในการรรักษาแผลเรื้อรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรภวิษย์ ศรีสิงห์ชัย, จิรวัฒน์ เจริญชลวานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานนี้ได้มีการพัฒนาแผ่นปิดแผลหลายชั้นซึ่งประกอบด้วยโฟมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) และตาข่ายโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) โดยมีการใช้สารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ ซึ่งหอยเชอรี่นั้นเป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมากทางผู้วิจัยเลยมีแนวคิดที่จะนำเปลือกหอยเชอรี่มาทำเป็นสารสกัดไคโตซานเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ร่วมกับสารสกัดเซอริซินจากไหมที่มีความสามารถในการต้านอนุมูอิสระและรักษาความชุ่มชื้นที่เป็นสิ่งสำคัญในการหายของบาดแผล โดยขึ้นรูปด้วยวิธีการอิเล็กโตรสปินนิ่ง โดยมีการตรวจสอบลักษณะสัณฐานของแผ่นโฟมปิดแผลด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) การดูดซับน้ำ ความเป็นพิษต่อเซลล์ และประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ S.aureus ด้วยเทคนิค clear zone เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาบาดแผลเรื้อรังที่สร้างภาระและค่าใช้จ่ายมหาศาลให้กับระบบสาธารณสุข