การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไหมเย็บแผลจากสารสกัดซิเนออลจากใบพลู ใบสะระแหน่ และใบโหระพาฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณ์ จันทุมากร, ณัฐกิจติ์ เชียวเกตุวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดสารซิเนออลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไหมเย็บแผลจากสารสกัดซิเนออลจากใบพลู ใบสะระแหน่ และใบโหระพาฝรั่ง การทดลองครั่งนี้เตรียมใบพลู ใบสะระแหน่ และใบโหระพาฝรั่งนำไปอบให้แห้งโดยการให้ความร้อน 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยด้วยกระบวนการกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นเวลา 12 ชั่วโมงจากนั้นนำสารละลายโพลี่เมอร์ที่มีตัวถูกละลายเป็นน้ำมันหอมระเหยจากใบพลู ใบสะระแหน่ และใบโหระพาฝรั่ง ส่วนตัวทำลายคือ สารละลายPVOH 12% w/v ในตัวทำลาย10% ethanol ซึ่งทำการเตรียมสารละลายโพลี่เมอร์ความเข้มข้น 10,12,14% v/v และทำการเติมสารTween 20 1-2% ของปริมาตรสารละลายโพลี่เมอร์ จากนั้นนำไปหาพารามิเตอร์ที่ทำให้สารละลายขึ้นรูปเป็นไหมเย็บแผล ซึ่งการขึ้นรูปไหมเย็บแผลผ่านกระบวนเครื่องอิเล็กโทรสปินนิ่ง จากนั้นนำไปหาคุณสมบัติทางด้านกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งผลการทดลองที่ดีที่สุดคือใบพลูที่ความเข้มข้น 14% v/v สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้เป็นไหมเย็บแผลในอนาคต