จำนวนเชิงซ้อนในรูป (i^m)+1/(i^n) เมื่อ m และ n เป็น จำนวนเต็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยลพักตร์ ขาวดี, พรนภัส เเซ่ตัน, ทศพล ลอเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิฑิตพงค์ พะวงษา, ทรงกลด พรศิริวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาจำนวนเชิงซ้อนในรูป เพื่อศึกษาจำนวนเชิงซ้อนในรูป (i^m)+1/(i^n) เมื่อ m และ n เป็นจำนวนเต็ม ได้แก่ 1) รูปทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน (i^m)+1/(i^n) เมื่อ m และ n เป็นจำนวนเต็ม 2) รูปทั่วไปของ ((i^m)+1/(i^n))^k เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มบวก และ 3)รูปทั่วไปของอนุกรมเรขาคณิต ((i^m)+1/(i^n))^1+((i^m)+1/(i^n))^2+((i^m)+1/(i^n))^3+…+ ((i^m)+1/(i^n))^k เมื่อ k เป็นจำนวนเต็ม(i^m)+1/(i^n) เมื่อ m และ n เป็นจำนวนเต็ม ได้แก่ 1) รูปทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน (i^m)+1/(i^n) เมื่อ m และ n เป็นจำนวนเต็ม 2) รูปทั่วไปของ ((i^m)+1/(i^n))^k เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มบวก และ 3)รูปทั่วไปของอนุกรมเรขาคณิต ((i^m)+1/(i^n))^1+((i^m)+1/(i^n))^2+((i^m)+1/(i^n))^3+…+ ((i^m)+1/(i^n))^k เมื่อ k เป็นจำนวนเต็ม