แผ่นดูดซับน้ำมันจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง, รัศม์นภัทร์ พัฒนสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันจากเส้นใยธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นใยธรรมชาติที่สามารถดูดซับน้ำมันที่เหลือจากการทำอาหารได้ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการศึกษาประกอบด้วย การแปรรูปเส้นใยจากใบไผ่ ใบสับปะรด และชานอ้อย ขึ้นรูปเส้นใยให้มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของแผ่นดูดซับทั้ง 3 ชนิด เปรียบเทียบกับกระดาษซับน้ำมันจากท้องตลาด

ผลการทดสอบพบว่า แผ่นดูดซับน้ำมันจากเส้นใยใบไผ่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันใกล้เคียงกับกระดาษซับน้ำมันจากท้องตลาดมากที่สุด เนื่องจากมีลักษณะโปร่ง เนื้อไม่แน่น และมีความนุ่ม โดยแผ่นดูดซับน้ำมันจากเส้นใยชานอ้อยและแผ่นดูดซับน้ำมันจากเส้นใยใบสับปะรดมีประสิทธิภาพลดลงมาตามลำดับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนี้คือ สามารถนำเส้นใยธรรมชาติที่เหลือทิ้งมาใช้ดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดการปนเปื้อนของไขมันในสิ่งแวดล้อม