แผ่นกันกระแทกจากยางพาราผสมเอนไซม์โปรตีเอส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ ยิ่งดำนุ่น, มัณฑนา ชนะกุล, ศรัญญา คชนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณเอนไซม์โปรตีเอสจากเปลือกพืช 3 ชนิด ได้แก่ เปลือกฟักทอง เปลือกขนุน และเปลือกมะม่วง

2.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของแผ่นกันกระแทกจากยางพาราในอัตราส่วนเอนไซม์โปรตีเอสที่แตกต่างกัน