การศึกษาความสัมพันธ์ของมุมระหว่างส่วนสูงตรงและส่วนสูงเอียงของหัวโคมไฟรูปทรงกรวยตัดกับพื้นที่ที่แสงตกกระทบ และการลดลงของความสว่างตามแนวรัศมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธยาน์ นิลจันทร์, ณิชนันท์ เตชะประสาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของมุมระหว่างส่วนสูงตรงและส่วนสูงเอียงของหัวโคมไฟรูปทรงกรวยตัดกับพื้นที่ที่แสงตกกระทบ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่แสงตกกระทบกับการลดลงของความสว่างตามแนวรัศมี แล้วนำผลที่ได้มาหาเพื่อหาสมการถดถอยเชิงเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ของมุมระหว่างส่วนสูงตรงและส่วนสูงเอียงของหัวโคมไฟรูปทรงกรวยตัดกับพื้นที่ที่แสงตกกระทบ และสมการถดถอยเชิงเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่แสงตกกระทบกับการลดลงของความสว่างตามแนวรัศมี และนำความสัมพันธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน การเลือกโคมไฟที่ให้พื้นที่ที่แสงตกกระทบได้ตรงตามความต้องการและมีความสว่างที่เพียงพอ จากการพิจารณามุมระหว่างส่วนสูงตรงและส่วนสูงเอียงของหัวโคมไฟรูปทรงกรวยตัด