การศึกษาความสัมพันธ์ของระยะห่างของจุดเซนทรอยด์กับเส้นที่สั้นที่สุดที่แบ่งพื้นที่เป็น n ส่วนของรูปสามเหลี่ยมโดยไม่ผ่านจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิณไพเราะ จูดคง, กฤษฎาภา ประกอบกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของระยะห่างของจุดเซนทรอยด์กับเส้นที่สั้นที่สุดที่แบ่งพื้นที่เป็น n ส่วนของรูปสามเหลี่ยมโดยไม่ผ่านจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม จากการที่สังเกตเส้นมัธยฐานซึ่งเป็นเส้นที่ลากจากจุดยอดไปแบ่งครึ่งด้านตรงข้ามของรูปสามเหลี่ยมสามารถแบ่งครึ่งพื้นที่สามเหลี่ยมออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันได้ จึงเกิดแนวความคิดที่จะหาเส้นที่สั้นที่สุดที่สามารถแบ่งครึ่งพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเป็นสองส่วนเท่าๆกันได้โดยไม่ผ่านจุดยอดทั้งสามของรูปสามเหลี่ยม และทางผู้จัดทำมีความสนใจศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าหากเป็นเส้นที่สั้นที่สุดที่แบ่งพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเป็น 1/2, 1/3, 1/4 และ 1/n เท่าของพื้นที่เดิม เพื่อจะนำไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระยะห่างของจุดเซนทรอยด์กับเส้นที่สั้นที่สุดที่แบ่งพื้นที่รูปสามเหลี่ยม โดยผู้จัดทำต้องการศึกษาทั้งกรณีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า