ระบบแจ้งเตือนค่า pH ผ่าน แอพพลิเคชั่น Line

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริญญา ธงยศ, พิมพ์มาดา จันทะลุน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการวัดค่ากรดเบสหรือค่าpH แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์(Line)และเปลี่ยนน้ำอัตโนมัติโดยการเจือจางด้วยน้ำ