อุปกรณ์บรรจุกะปิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัมปนาท มาลิกัน, พิรายุ ท่าวสมาน, สุพพัต สุโสะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง การสร้างอุปกรณ์บรรจุกะปิ ผู้จัดทำได้ลงพื้นที่ตันหยงโปซึ่งเป็นแหล่งผลิตกะปิจังหวัดสตูลและผู้จัดทำได้เล็งเห็นการบรรจุกะปิของชาวบ้านว่าใช้เวลาในการบรรจุนาน ผู้จัดทำโครงงานนี้จึงได้ช่วยกันคิดค้นหาวิธีที่ช่วยให้สามารถบรรจุกะปิได้เร็วขึ้น ผู้จัดทำได้ประดิษฐ์อุปกรณ์บรรจุกะปิโดยสามารถลดระยะเวลาในการบรรจุกะปิและช่วยลดแรงงานในการบรรจุกะปิโดยเครื่องบรรจุกะปินี้ใช้หลักของ แรงดัน และ คาน เพื่อช่วยให้สามารถบรรจุกะปิได้แน่นและลดระยะเวลารวมทั้งลดแรงงานในการบรรจุแต่ละครั้งได้ จากการประดิษฐ์อุปกรณ์บรรจุกะปิได้ทำการทดลองโดยการบรรจุกะปิจำนวน 5 กระปุก โดยกะปิในแต่ละกระปุกมีปริมาณ 500 กรัม มาบรรจุด้วยอุปกรณ์บรรจุกะปิและเปรียบเทียบด้วยการบรรจุกะปิแบบดั้งเดิม พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยของการบรรจุด้วยอุปกรณ์บรรจุกะปิ เป็น 14.99 วินาที ส่วนระยะเวลาเฉลี่ยนแบบดั้งเดิมเป็น 75.65 วินาที อุปกรณ์บรรจุกะปิสามารถช่วยลดระยะเวลาในการบรรจุกะปิได้ดีกว่าการบรรจุกะปิแบบดั้งเดิม ดังผลการทดลองที่ปรากฏสามารถแก้ปัญหาระยะเวลาในการบรรจุกะปได้