อุปกรณ์ปอกกั้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ เกื้อเพชร์แก้ว, กัมปนาท ทองคำ, อัษฎาวุธ หอพิสุทธิสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ, ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานอุปกรณ์ปอกกุ้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ปอกกั้งที่ใช้งานได้จริงและประหยัดเวลาต่อผู้ใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ และเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการปอกกั้งระหว่างการใช้อุปกรณ์ปอกกั้งและแรงงานคน และ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานแต่ละครั้ง เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ทดลองใช้อุปกรณ์ปอกกั้งโดยหลักการทำงานของอุปกรณ์ปอกกุ้ง คือเมื่อเริ่มบีบด้ามจับจะทำให้สปริงหดตัวแล้วแผ่นเหล็กจะยกตัวขึ้นพร้อมกับเปลือกกั้งจากการทดลองปอกกั้งพบว่าอุปกรณ์ปอกกุ้งใช้เวลาประมาณ 4.2 วินาทีต่อหนึ่งตัว ส่วนการปอกกั้งด้วยแรงงานคนใช้เวลาประมาณ 9.8 วินาทีต่อหนึ่งตัว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอุปกรณ์ปอกกั้งสามารถปอกกั้งได้รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน จึงสรุปได้ว่าอุปกรณ์ปอกกุ้งสามารถปอกกุ้งได้เร็วว่าแรงงานคน

นอกจากนี้ยังสามารถอำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้มีดในการใช้งานแต่ละครั้งได้มากกว่าการใช้แรงงานคนและควรพัฒนาอุปกรณ์ปอกกั้งในด้านความเร็วและประหยัดเวลาให้มากขึ้น ควรออกแบบให้อุปกรณ์ปอกกุ้งมีขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการใช้งานพัฒนาให้มีลักษณะรูปแบบที่หลากหลายและสวยงาม