อุปกรณ์ถนอมอาหารด้วยแรงดัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรินันท์ ชะนะทอง, ธันยธร อุมายี, รัตติกานต์ ถนอมภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริพล เหมือนพะวงศ์, ณัฎฐา กั่วพานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การดองไข่เค็ม เป็นการดองถนอมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของไข่ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาหลายๆวันในการดองไข่เค็ม เพื่อทำให้ไข่มีความเค็ม โดยปกติทั่วไป การดองไข่เค็มใช้เวลา3สัปดาห์ จึงได้ไข่เค็มที่อร่อยเเละน่ารับประทาน ทำให้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการต่อผู้อุปโภค บริโภคเเละท้องตลาด ผู้จัดทำจึงคิดแก้ไขปัญหาของไข่เค็มโดยการคิดออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดองไข่เค็ม โดยนำ ท่อPVC มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ถนอมอาหาร ซึ่งดองได้ครั้งละ10-15ฟองต่อน้ำ 1 ลิตรโดยได้นำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการดองไข่เค็ม ได้เเก่ น้ำ เกลือ เเรงดัน ไข่

ผู้จัดทำจึงมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการถนอมอาหารด้วยแรงดัน ที่ใช้เวลาในการดองเร็วกว่าปกติและศึกษาเปรียบเทียบรสชาติความเค็มของไข่เค็มโดยการดองแบบปกติและรสชาติความเค็มโดยใช้อุปกรณ์ถนอมอาหารด้วยแรงดัน โดยผู้จัดสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ทำการทดลองโดยการสำรวจเป็น 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งทดลอง 30 50 และ 70 PSI ตามลำดับ และสำรวจความพึงพอใจต่อผู้อุปโภคและบริโภค