สีย้อมผมจากต้นเทียนกิ่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการปิดผมขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรภัสสร ดอนศรี, ภัทราภรณ์ เจริญราช, มาฆชา ใจชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ คุณาธรภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทียนกิ่ง (Lawsonia inermis Linn.) เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง จัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ถูกมนุษย์นํามา ใช้ประโยชน์มาแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะในอียิปต์และอินเดีย (Sastri, 1962; วุฒิ, 2540) ได้นําสารสีจากใบ เทียนกิ่งมาใช้ประโยชน์ในการย้อมส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น สักลวดลายลงบนผิวหนัง ย้อมเล็บ โดยใช้สารสี ที่มีอยู่ในใบเทียนกิ่งซึงเป็นสารพวก naphthoquinone ที่มีชื่อว่า lawsone (2-hydroxy-1,4 naphthoquinone) อยู่ (Lemmens and Wulijarni-soetjipto, 1992) เทียนกิ่ง เป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาก ทั้งในด้านองค์ ประกอบทางเคมีการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา รวมทั้งการนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิต ภัณฑ์ย้อมสีผม (นันทวัน, 2541)

เป็นที่ยอมรับกันว่าปัญญหาผมหงอกก่อนวัยอันควรนั้นได้สร้างความกังวลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัญหาผม ร่วงและศีรษะล้าน ในปัจจุบันพบว่าในกลุ่มวัยรุ่นจนถึงเริ่มวัยกลางคนไม่ว่าชายหรือหญิงที่เผชิญกับปัญหาผมหงอกกอน วัยมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีการย้อมผมเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้วัยรุ่น ใน ปัจจุบัน ยังย้อม ผมให้เป็นสีสันต่างๆ ตามสมัยนิยม ทําให้มีการผลิตนํ้ายาย้อมผมที่ใช้สีสังเคราะห์ออกมามากมายหลายชนิดให้เลือก อย่างไรก็ดี นํ้ายาย้อมผมที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนั้น เป็นสีที่ได้จากการสังเคราะห์ นอกจากนี้บางชนิดยังมีสารที่ อันตรายอยู่ เช่น ตะกั่ว ในรูปของ lead acetate เป็นโลหะหนักที่เมื่อสะสมใน ร่างกายจะก่อพิษที่ไม่สามารถรักษาได้สีสังเคราะห์บางชนิด เช่น 1,4-phenylenediamine ทําให้เกิดการระคายเคือง การแพ้ต่อผิวหนัง ทําให้เกิดโรคหืด รวมทั้งเป็นอันตรายต่อตับ นอกจากนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกายังพบว่าสารสีบางชนิดที่ใช้ในนํ้ายาย้อมผม ในปัจจุบันเป็นสารที่ก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองได้ 4-amino-2-nitro-phenol, 4-methoxy-1,3-phennylene diamine, 4-chloro-1,2-phenylenediamine เป็นต้น (สุทธิเวช, 2531) ดังนั้น การหันเข้าหาธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุค ปัจจุบันเริ่มกระทํากัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สภาพแวดล้อมหรือแม้แต่การใช้สีย้อมผมจากธรรมชาติแทนการใช้ สารสังเคราะห์ซึ่งมีบริษัทหลายแห่งได้หันมาสนใจนําเอาพืชที่มีสารสีที่ย้อมติดผมมาพัฒนาใช้เป็นผลิตภัณฑ์พืชที่มี การนํามาศึกษาวิจัยหาสูตรที่เหมาะสมมากที่สุดได้แก่ เทียนกิ่ง ซึ่งมีสารสีที่เรียกว่า lawsone อยู่ นอกจากนี้ยังมีการ ศึกษาการติดสีผมของขมิ้น จันทน์และอื่นๆ นับว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากพืชเหล่านี้เป็นพืชที่เจริญ ได้ดีใน ประเทศไทยเช่นเดียวกัน และการใช้สารจากธรรมชาติจะปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า