สีย้อมป้องกันมอดไม้ไผ่จากเปลือกยูคาลิปตัสสีรุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสสร กองแสง, กัญญาภัค รัตน์เถลิงศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร, มยุรี มูลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ 1) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการทำลายจาก

มอดไม้ไผ่ (Dinoderus minutus), 2) เพื่อทดสอบความคงทนต่อแสงของวัสดุไม้ไผ่เมื่อย้อมด้วยน้ำยาป้องกันมอดไม้ไผ่จากเปลือกยูคาลิปตัสสีรุ้ง 3) เพื่อทดสอบความคงทนต่อความชื้นของวัสดุไม้ไผ่โดยใช้สารสกัดเปลือกยูคาลิปตัสสีรุ้ง(Eucalyptus deglupta) ขั้นตอนของโครงการประกอบด้วย 3 การทดลอง ขั้นตอนการทดลองที่หนึ่งคือการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าทำลายไม้ไผ่จากมอดไม้ไผ่ ทดสอบโดยเปรียบเทียบอัตราการป้องกันระหว่างสารสกัดจากเปลือกยูคาลิปตัสสีรุ้งและน้ำส้มควันไม้ ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง ขั้นตอนการทดลองที่สองคือทดสอบความทนทานต่อแสงโดยการเปรียบเทียบน้ำหนักของตัวอย่างสีย้อมที่สัมผัสกับแสงในช่วงเวลาต่างๆ ขั้นตอนการทดลองที่สามคือการทดสอบความทนทานต่อความชื้นโดยการเปรียบเทียบน้ำหนักของตัวอย่างสีย้อมที่สัมผัสกับละอองน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน จากผลการทดลองพบว่าการประสิทธิภาพในการป้องกันการทำลายจากมอดไม้ไผ่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับน้ำส้มควันไม้ซึ่งระยะเวลาในการย้อมสารที่เหมาะสมคือ 36 ชั่วโมงขึ้นไปจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการทำลายของมอดไม้ไผ่ ในการทดสอบความคงทนต่อแสงของน้ำยาป้องกันมอดไม้ไผ่จากเปลือกยูคาลิปตัสสีรุ้งพบว่า ระยะเวลาย้อมไม้ไผ่ 36ชั่วโมงขึ้นไป จะมีความคงทนต่อการทำลายของมอดไม้ไผ่เมื่อได้รับแสงในระยะเวลา 12,24,36 และ 48 ชั่วโมง ในการทดสอบความคงทนต่อความชื้นพบว่า ระยะเวลาย้อมไม้ไผ่ 24ชั่วโมงขึ้นไป จะมีความคงทนต่อการทำลายของมอดไม้ไผ่เมื่อได้รับแสงในระยะเวลา 12,24,36 และ 48 ชั่วโมง