เครื่องขัดผิวอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวุฒิ ภุมรี, วาริษ ปันดีกา, รักษ์อันดา ขจีรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสินี ขจีรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก การผลิตอ้อยคั้นน้ำยังคงต้องใช้มีดปอกอ้อยและต้องอาศัยความชำนาญของแรงงานในการปอกเปลือกอ้อย และการบีบน้ำอ้อยทำให้การใช้มีดปอกอ้อย มีข้อจำกัดและทำให้ได้น้ำหนักของอ้อยลดลงและส่งผลทำให้ปริมาณน้ำอ้อยลดลงอีกด้วยคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจประดิษฐ์เครื่องขัดผิวอ้อยขึ้นมาเพื่อปริมาณน้ำอ้อยและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่คั้นน้ำอ้อยจำหน่าย การประดิษฐ์เครื่องขัดผิวอ้อยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตเครื่องขัดผิวอ้อย 2. เพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักของน้ำอ้อยที่ได้จากเครื่องขัดผิวอ้อยกับมีดปอกอ้อยโดยการนำอ้อยจำนวน 1, 3, 5,7 และ 10 ก.ก. มาปอกเปลือกอ้อยด้วยมีดปอกอ้อย และอ้อยจำนวน 1, 3, 5,7 และ 10 ก.ก.มาขัดผิวอ้อยด้วยใช้เครื่องขัดผิวอ้อย จากนั้นนำมาบีบน้ำอ้อย และชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบน้ำอ้อยที่ได้เฉลี่ยจากการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง

จากผลการประดิษฐ์เครื่องขัดผิวอ้อยเพื่อขัดผิวอ้อยก่อนนำเข้าเครื่องบีบน้ำอ้อย พบว่าการใช้เครื่องขัดผิวอ้อยทำให้สูญเสียน้ำหนักอ้อยน้อยกว่าการใช้มีดปอกอ้อย ทดลองนำอ้อยน้ำหนัก 1, 3, 5, 7 และ10 ก.ก มาขัดผิวอ้อยเปรียบเทียบน้ำหนักของอ้อยที่ได้จากเครื่องขัดผิวอ้อยสูญเสียน้ำหนัก (0.05 , 0.14 , 0.20 , 0.37 และ 1.10 กิโลกรัมตามลำดับ) ซึ่งมีน้ำหนักอ้อยที่สูญเสียน้อยกว่าการใช้มีดปอกอ้อย (0.30 , 0.80 , 1.74 , 2.20 และ 2.80 กิโลกรัมตามลำดับ) ซึ่งน้ำหนักของอ้อย ที่ได้จากการเครื่องขัดผิวอ้อยมากกว่าการใช้มีดปอกอ้อย (0.25 , 0.66 , 1.54 , 1.83 และ 1.70 กิโลกรัมตามลำดับ) และปริมาตรของน้ำอ้อยจากเครื่องขัดผิวอ้อยมากกว่าการใช้มีดปอกอ้อย (0.11 , 0.72 , 0.94 , 1.00 และ 1.18 ลิตรตามลำดับ) ดังนั้น ปริมาตรของน้ำอ้อยที่ได้จากเครื่องขัดผิวอ้อยมากกว่าการใช้มีดปอกอ้อย และเครื่องขัดผิวอ้อยใช้เวลาในการปอกอ้อยน้อยกว่าการใช้มีดปอกอ้อย ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวพบว่า เครื่องขัดผิวอ้อยให้ปริมาตรของน้ำอ้อยเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายน้าอ้อยให้สูงขึ้น