เครื่องคำนวณเฉพาะทางเพื่อการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพิสิษฐ เนาวประดิษฐ์, ชลธิชา ปูหยัง, สุพัตรา เหมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องคำนวณเฉพาะทางเพื่อการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ Fixed-Calculator for Scientific Purpose โดยการจัดทำโครงงาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเเก้ไขปัญหาเเละอำนวยความสะดวกเเก่ผู้เรียนหรือผู้ใช้งานเพื่อการคำนวณเเก้ไขปัญหาในโจทย์ฟิสิกส์เเละเคมี และเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องนั้นๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยดำเนินการพัฒนาเเอปพลิเคชันเครื่องคำนวณเฉพาะทางโดยใช้ชุดพัฒนา Flutter เเละภาษาเขียนโปรเเกรม Dart ในการพัฒนาแอพพลิเคชันผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่าเเอปพลิเคชันนี้สามารถคำนวณเเละเเสดงผลได้ถูกต้องตามหลักการของนัยสำคัญ การเเปลงคำอุปสรรคในรายวิชาฟิสิกส์ เเละการคำนวณเฉพาะทางเคมีในเรื่องฟิสิกส์ เเละการคำนวณเฉพาะทางเคมีในเรื่องที่คณะผู้จัดทำสนใจ เมื่อทดสอบใช้เเอปพลิเคชันนี้เเล้ว ทำให้ทราบว่าเเอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้จริง ผลการคำนวณถูกต้องเเม่นยำ เเละตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

Fixed-Calculator for Scientific Purpose is a scientific project in computer science categories, with objectives to support and make scientific calculation simpler for students and users, aids in physics and chemistry problems calculation and applied knowledge in relative subjects. This project using Flutter Software Development Kit for develop and Dart programming language to develop application with 9 major features includes, Significant Calculator, Prefixes Conversion, Scientific Calculator, Elements in Periodic Table, Stoichiometry Calculation, Gas Law Calculation, Wave Speed Calculation, Snell’s Law Calculation and Ohm’s Law Calculation each correctly to the principle. After testing, it was made clear that this project has accurate calculations and responds to users' demands.