การพัฒนากระดาษสำหรับการตรวจวัดกรดแอสคอร์บิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล ตระกาลจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสนอ ชัยรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์แบบกระดาษอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอสคอร์บิกเอซิก อุปกรณ์กระดาษอย่างง่ายนี้สามารถขึ้นโดยใช้วิธีการพิมพ์สกรีนด้วยขี้ผึ้ง การวิเคราะห์กรดแอสคอร์บิกเอซิดบนกระดาษอาศัยการวัดค่าทางสีจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของเตตระเมทิลเบนซิดีน (TMB) ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยมีแมงกานีสเจือเหลือออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทั้งนี้ การวัดค่าทางสีสามารถทำได้โดยการตรวจจับค่าทางสีจากโปรแกม ImageJ การเปลี่ยนสีปฏิกิริยาของเตตระเมทิลเบนซิดีนจากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีน้ำเงินอ่อนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นแอสคอร์บิกเอซิก ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้คือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอสคอร์บิกเอซิกจากการวิเคราะห์ในระบบที่ใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง