เครื่องลดระยะเวลาในการตากเเห้งของกล้วยตากจากพลังงานโซลาร์เซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐปภัสร์ ญาณวิจิตร, นภสร จันสอน, วรัฏฐา ชวนมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุมินตรา สุวรรณพันธุ์, เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาเครื่องลดระยะเวลาในตากเเห้งของกล้วยตากจากพลังงานเเสงอาทิตย์ โดยกำหนดอุณหภูมิในตู้อบมีอุณหภูมิเฉลี่ย 60-70 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลา24ชั่วโมง โดยอุณหภูมิจะคงที่อยู่เสมอ เนื่องจากการพาความร้อนเมื่ออากาศไหลผ่าน จะสัมพันธ์กับการถ่ายเทความชื้น หลังจากนั้นเปรียบเทียบการตากเเห้งจากเครื่องอบ กับการตากเเห้งปกติเพื่อศึกษาการลดระยะเวลาการอบเเห้ง