การคัดกรองสภาวะการเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถผลิตไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรากร มุกดาประเสริฐ, สิรภัทร มากนวล, ณรงค์ชัย จันทรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุทิน พยุงวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ไซยาโนแบคทีเรียผลิตไขมันได้มาก ซึ่งไขมันทีผลิตได้ก็คือพลาสติกชีวภาพนั่นเอง เราได้เลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียในอาหารเหลวที่มีอัตราส่วนของส่วนประกอบที่ต่างกัน ส่วนประกอบความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ปริมาณของสารที่ให้ธาตุไนโตรเจน และปริมาณของสารที่ให้ธาตุฟอสฟอรัส