การพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย CMC ให้มีคุณสมบัติป้องกัน โรคแอนแทรกโนส จากเชื้อรา Colletotrichum spp. ด้วยสารสกัดหยาบจากสาหร่ายทุ่น (Sargassum polycystum) เพื่อยืดอายุการจัดเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญาพัชญ์ ไพบูลย์, ชาตโยดม อู่วุฒิพงษ์, จิรกร นวลศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตน์ ดำเกาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยเป็นการประยุกต์เทคนิคการเคลือบฟิล์มบนผิวผลไม้ด้วย Carboxymethyl Cellulose (CMC) สามารถยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวได้ แต่จุดด้อยนั้นคือการเคลือบฟิล์ม CMC ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อราได้ โดยเฉพาะกับเชื้อราสกุล Colletotrichum ซึ่งเป็นเชื้อราก่อโรคแอนแทรก-โนสในมะม่วงน้ำดอกไม้ ทําให้ผลผลิตเน่าเสีย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น และไม่สามารถขนส่งระยะไกลได้ ดังนั้นการประยุกต์ใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านเชื้อรา (Antifungal) จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนาเทคนิคการจัดการผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว ผู้วิจัยสนใจในคุณสมบัติของสารประกอบ

ฟีนอลิกที่มีความสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) รวมทั้งเป็นสารต้านเชื้อรา (Antifungal) ที่มีกลไกในการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประจุบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อรา ทำให้เซลล์เชื้อราตาย จึงสามารถยับยั้งและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ โดยผู้วิจัยสนใจประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากสาหร่ายทุ่น (Sargassum polycystum) ที่กระจายพันธุ์อย่างแพร่หลายทั่วบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย และ

มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในปริมาณมาก โดยผู้วิจัยได้สกัดสารจากสาหร่ายทุ่น ด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทิลอะซิเตท หลังจากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบที่ได้ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการ DPPH Radical Scavenging Activity และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราด้วยวิธีการ Disk Diffusion ก่อนนำสารสกัดหยาบจากสาหร่ายทุ่นมาผสมกับ CMC แล้วเคลือบฟิล์มลงบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ และทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อรา ผู้วิจัยหวังว่าผลที่คาดว่าจะได้รับคือชุดการทดลองที่มี CMC ผสมกับสารสกัดหยาบจะมีความสามารถในการป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อราบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดใช้ในแวดวงเกษตรกรรม