การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวว่านหางจระเข้ร่วมกับสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีผลต่อคุณภาพไข่ไก่ และการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา วัฒนาไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประสิทธิภาพการใช้สารเคลือบผิวว่านหางจระเข้ร่วมกับสารเคลือบผิวไคโตซาน ในการคงค่าความสดของไข่ไก่ และยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completrly Randomized Design) โดยมี 8 สิ่งการทดลอง คือ ไข่ไก่ที่เคลือบด้วยน้ำมันพืช ไข่ไก่ที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวว่านหางจระเข้ ไข่ไก่ที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวไคโตซาน ไข่ไก่ที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวว่านหางจระเข้ร่วมกับสารเคลือบผิวไคโตซาน ที่อัตราส่วน 1:1 3:1 และ 1:3 และไข่ไก่ที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวว่านหางจระเข้ร่วมกับสารเคลือบผิวไคโตซานร่วมกับน้ำมันพืช ที่อัตราส่วน 1:1:1 โดยมีไข่ไก่ที่ไม่มีสารเคลือบเป็นชุดควบคุม เก็บรักษาไข่ไก่ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล ความชื้นสัมพัทธ์ 50 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการเก็บรักษา 21 วัน