การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพริกไทยในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium verticillioides

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาสณุพงษ์ จันทร์คำลอย, ปัณณธร โยไทธะแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพริกไทยในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium verticillioides

ผู้จัดทำ นายภาสณุพงษ์ จันทร์คำลอย นายปัณณธร โยไทธะแสง

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวจินดา โพนะทา

สถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ที่อยู่ 281 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000

ระยะเวลาทำโครงงาน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564-30 มีนาคม 2565

เชื้อราในสกุล Fusarium สามารถก่อให้เกิดโรคในพืชได้หลากหลายชนิด เช่น โรคเหี่ยวในผักหลายชนิดเช่น กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum, โรคเร่งตายในถั่วเหลืองซึ่งเกิดจากเชื้อรา Fusarium solani, โรคถอดฝักดาบในข้าวและโรครากเน่าและลำต้นเน่าของอ้อยซึ่งเกิดจากเชื้อรา Fusarium verticillioides นอกจากนี้ เชื้อรา Fusarium ยังสามารถผลิตสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์ ซึ่งสามารถตกค้างในพืชผลทางการเกษตรได้ ซึ่งโรคพืชต่าง ๆที่ได้กล่างมาข้างต้น สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก และส่งผลต่อจำนวนผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการควบคุมเชื้อรา Fusarium ซึ่งการใช้สารเคมีทำให้เกิดการตกค้างและปนเปื้อนในผลผลิต เช่น คาร์เบนดาซิม และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้

จากงานวิจัยพบว่าสารสกัดหยาบของพริกไทยสามารถยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในพริกได้ (โสภาภรณ์ , 2549) ซึ่งพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่หาได้ง่าย มีอยู่ในทุกครัวเรือน และยังมีสาร Alkaloid ชนิดที่เรียกว่าPiperine มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ทางผู้จัดทำจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดพริกไทย เพื่อเป็นทางเลือกในการควบคุมเชื้อรา Fusarium verticillioides ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเนื่องจากสมุนไพรมีฤทธิ์อ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัด และมีราคาถูก (รุ่งรัตน์, 2535) แทนการใช้สารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมได้

ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบพริกไทยที่ความเข้มข้นต่าง ๆต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium verticillioides และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสารสกัดหยาบจากพริกไทยกับสารเคมีคาร์เบนดาซิม ในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium verticillioides โดยการเปรียบเทียบค่า MIC และความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีหลังจากการเลี้ยงเชื้อบนอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วัน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium verticillioides