ระบบจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงด้วย Internet of Thing ควบคู่การใช้เครื่องช่วยเพาะเลี้ยงอัตโนมัติสำหรับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วสวัตติ์ จุนณศักดิ์ศรี, หรรษธร สัจกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงด้วย Internet of Things ควบคู่การใช้เครื่องช่วยเพาะเลี้ยงอัตโนมัติสำหรับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น มีวัตถุประสงค์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องช่วยปรับสภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่าย โดยเน้นในสาขาการเกษตรและเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในเกษตรกรรม โครงงานนี้มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) การศึกษาและออกแบบขั้นตอนการพัฒนาเครื่องช่วยปรับสภาพน้ำ เริ่มต้นด้วยการศึกษาและออกแบบขั้นตอนการพัฒนาเครื่องที่ช่วยปรับสภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความต้องการของสาหร่ายและการปรับสภาพน้ำเป็นส่วนสำคัญของขั้นตอนนี้ 2) การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือให้กับชาวเกษตรกร โดยสามารถพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับชาวเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสภาพน้ำและอุปกรณ์ควบคุม 3) การศึกษาการทำงานของระบบ IoT ในการเกษตร (Smart Farm IoT): โครงงานนี้นำเสนอการศึกษาและใช้เทคโนโลยี IoT ในการเกษตรโดยใช้ตัวอย่างการควบคุมสภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ระบบนี้สามารถรวบรวมข้อมูลสภาพน้ำและส่งข้อมูลไปยังพื้นที่ควบคุมและการแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์

โดยผลลัพธ์จากการศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องช่วยเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นนั้นจะสามารถช่วยปรับสภาพน้ำสามารถตรวจวัดสภาพของน้ำได้อย่างถูกต้องในระดับที่ควร แต่ก็มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, แสงที่ได้รับ, ความเค็ม, และความเป็นกรด-ด่าง โครงงานนี้สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและช่วยให้กลุ่มต่าง ๆ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ เช่น ผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยง, เกษตรกรทั่วไป และผู้ที่มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยี IoT ในการเกษตร