ระบบตรวจจับผู้ต้องหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วย โครงข่ายประสาทเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภทรกร นิจจรัลกุล, บุคอรีย์ หมาดทิ้ง, วิลดาน หลงลูวา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย บัวเนี่ยว, รุ่งนภา บุญธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประเภทคอมพิวเตอร์ เรื่องระบบตรวจจับผู้ต้องหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วย โครงข่ายประสาทเทียม มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นหลักฐาน และสะดวกต่อการค้นหาวิเคราะห์และระบุผู้ต้องสงสัย ลดระยะเวลาในการระบุตัวตนผู้ต้องหาและพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าเจ้าหน้าที่ โดยหลักการของโครงข่ายประสาทเทียมในเรียนรู้และประมวลผลข้อมูล และรูปภาพ

ผลการพัฒนาระบบตรวจจับผู้ต้องหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยปัญญาประดิษฐ์โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล พบว่าระบบสามารถตรวจจับใบหน้าและบันทึกข้อมูลบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน โดยจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนเป็นบุคคลสาธารณะ และสวมบทบาทเป็นผู้ต้องหา จากการทดสอบสามารถวิเคราะห์และตรวจจับผู้ต้องหาได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและทันท่วงที สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาและติดตามตัวผู้ต้องสงสัย ยกตัวอย่างพื้นที่ ที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงยาก หรือพื้นที่เสี่ยง ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ได้